Econu

Ecologisch en milieukundig onderzoek en advies op maat

ECONU is een klein ecologisch en milieukundig adviesbureau gevestigd in Almere.  ECONU adviseert bedrijven, ondernemers, huis- en grondeigenaren over de risico’s en mogelijkheden die er op ecologisch en milieukundig vlak voor hen zijn bij diverse activiteiten en plannen. Denk daarbij aan de Wet natuurbescherming en diverse andere bepalingen waaraan voldaan moet worden bij ruimtelijke ingrepen zoals het (ver)bouwen van een woning/bedrijfspand, het kappen van bomen en het snoeien van struiken, het aanleggen van steigers, wegen en/of andere werkzaamheden. Daarnaast is ECONU ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, het bedenken en uitvoeren van mitigerende maatregelen bij (bouw)projecten, het aanleggen van ecologische verbindingen en de monitoring van diverse diersoorten zoals vleermuizen, marterachtigen, (gier)zwaluwen en amfibieën.

Regelmatig worden wij benaderd door klanten die op het laatste moment realiseren dat er nog een controle plaats moet vinden of er geen ontheffingen aangevraagd dienen te worden voor de Flora- en faunawet. Dat kan vervelende gevolgen hebben, vertraging, onverwachte kosten, aanpassing van de plannen en een hoop frustraties. Dit alles is niet nodig indien op tijd gecontroleerd wordt of er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn die nadelig beïnvloed worden door de geplande werkzaamheden. Vaak is dan een kleine inspanning voldoende om de plannen zonder vertragingen uit te voeren. Deze inspanningen betreffen vaak mitigerende maatregelen zoals het aanbieden van alternatieve verblijf- en nestplaatsen voor beschermde diersoorten, het aanleggen van schermen zodat dieren niet op het bouwterrein komen en eventueel het wegvangen en verplaatsen van dieren. Deze maatregelen dienen ruim voor het begin van de werkzaamheden uitgevoerd te worden en vragen vaak om een intensieve monitoring.

Het kan ook anders, u kunt nu al maatregelen nemen waardoor de (beschermde) flora- en fauna op uw terrein of in uw gebouw voldoende alternatieve nest-, rust- en verblijfplaatsen heeft waardoor de invloed van ruimtelijke ingrepen tot een minimum beperkt blijft. Naast de voordelen met betrekking tot de natuurwetgeving, zijn er ook andere voordelen. De maatregelen kunnen ook gebruikt worden als statement op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Daarnaast kunnen de maatregelen ook een esthetische waarde hebben en verminderen ze de overlast van plaagsoorten.

Bij ECONU worden waar mogelijk vaste protocollen aangehouden. Wij houden de belangen van alle stakeholders in het oog, werken zorgvuldig en zoeken pragmatisch naar werkzame oplossingen. Onze bevindingen worden helder verwoord in beknopte rapportages met duidelijke adviezen en aanbevelingen.